top of page

เดิน วิ่ง ปั่น และเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณค่า ของสัตว์ป่าสงวนของไทย ทั้ง 19 ชนิด ได้แก่ สมัน  แรดชวา  กระซู่  กูปรีหรือโคไพร  กวางผา เก้งหม้อ  ควายป่า  แมวลายหินอ่อน  ละองหรือละมั่ง เลียงผา สมเสร็จ นกกระเรียน นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร นกแต้วแร้วท้องดำ พะยูนหรือหมูน้ำ  วาฬบรูด้า เต่ามะเฟือง ปลาฉลามวาฬ และ วาฬโอมูระ

สัตว์ป่าสงวนที่สูญพันธุ์ไปแล้ว

สมัน
Schomburgk's deer
ชื่อสามัญ
สมัน
Schomburgk's deer
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rucervus schomburgki
กูปรี 
Kouprey
ชื่อสามัญ
กูปรี
Kouprey
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bos sauveli
กระซู่ 
Sumatran Rhinoceros
ชื่อสามัญ
กระซู่
Sumatran Rhinoceros
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dicerorhinus sumatrensis

แรดชวา
Javan Rhinoceros
ชื่อสามัญ
แรดชวา
Javan Rhinoceros
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhinoceros sondaicus

 สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์

ชื่อสามัญ
พะยูน
Dugong
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dugong dugon
ชื่อสามัญ
วาฬบรูด้า
Bryde's whale
ชื่อวิทยาศาสตร์
Balaenoptera edeni
ชื่อสามัญ
วาฬโอมูระ
Omura's whale
ชื่อวิทยาศาสตร์
Balaenoptera omurai
ชื่อสามัญ
เต่ามะฟือง
Leatherback turtle
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dermochelys coriacea
ชื่อสามัญ
ฉลามวาฬ
Whale shark
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhincodon typus

สัตว์กีบใกล้สูญพันธุ์

ชื่อสามัญ
ควายป่า
Wild water buffalo
ชื่อสามัญ
Bubalus arnee
ชื่อสามัญ
เก้งหม้อ
Fea's muntjac
ชื่อสามัญ
Muntiacus feae
ชื่อสามัญ
ละองหรือละมั่ง
Brow-antlered Deer
ชื่อสามัญ
Cervus eldi
ชื่อสามัญ
สมเสร็จ
Malayan tapir
ชื่อสามัญ
Tapirus indicus

สัตว์ป่าสงวนที่พบเห็นได้ 

ชื่อสามัญ
กวางผา
Chinese goral
ชื่อวิทยาศาสตร์
Naemorhaedus griseus
ชื่อสามัญ
เลียงผา
Serow
ชื่อวิทยาศาสตร์
Capricornis sumatraensis
ชื่อสามัญ
แมวลายหินอ่อน
Marbled cat
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pardofelis marmorata

สัตว์ป่าสงวนประเภทนก

ชื่อสามัญ
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
White-eyed River-Martin
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pseudochelidon sirintarae
ชื่อสามัญ
นกแต้วแล้วท้องดำ
Gurney's Pitta
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pitta gurneyi
ชื่อสามัญ
นกกระเรียนไทย
Sarus crane
ชื่อวิทยาศาสตร์
Grus antigone
ชื่อสามัญ
นกชนหิน นกชนหิน
Helmeted Hornbill
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhinoplax vigil
bottom of page