001-facebook.png
line icon.webp
Deer Looking Back
main.webp

สมัน

สมัน

Schomburgk's Deer

ลักษณะ

สมันเป็นสัตว์ป่าจำพวกกวาง ขนตามลำตัวสีน้ำตาลเข้ม ท้องมีสีอ่อนกว่า ริมฝีปากล่างและด้านล่างของหางเป็นสีขาว เพศผู้จะมีเขาแตกแขนงออกไปมากมาย จึงได้ชื่อว่าเป็นกวางที่มีเขาสวยที่สุดในโลก มีกิ่งรับหมาหรือกิ่งเขาที่ยื่นออกไปข้างหน้ายาวกว่ากิ่งรับหมาของกวางชนิดอื่นๆ มีความสูงจากพื้นดินถึงหัวไหล่ 100-110 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 100-120 กิโลกรัม พบกระจายพันธุ์ชุกชุมมากโดยเฉพาะในที่ราบลุ่มภาคกลางอาศัยอยู่ในที่ทุ่งโล่งกว้าง ใกล้แม่น้ำ ตอนกลางวันจะหลบแดดตามป่าละเมาะหรือพงหญ้าสูงๆ จึงเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ถูกล่าได้อย่างง่ายดาย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

สมัน-01.webp
0803 อนุกรม แรดชวา_result.webp

ประชากรรวมทั่วโลก :

ประชากรในประเทศไทย :

-

-

0803 สถานะ กระซู่_result.webp
map_result.webp

สมัน เป็นกวางพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พบแถบที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยแห่งเดียวในโลก ปี ค.ศ. 1863 (พ.ศ. 2406) เซอร์โรเบิร์ต โซมเบิร์ก กงศุลเยเนราลประจำราชสำนักแห่งพระเจ้ากรุงสยาม ได้นำเขาสมันเป็นเป็นเขาที่หลุดเก็บตกจากเมืองไทย ทูลถวายพระนางวิกตอเรียแห่งอังฤษ และพระองค์ได้ส่งไปยังพิพิธภัณฑ์เซาท์เคนชิงตัน
ต่อมาโปรเฟสเซอร์ไลท์ ผู้เชี่ยวชาญเขากวางต่างๆจากประเทศอินเดีย ได้ศึกษาพบว่า สมันเป็นกวางชนิดใหม่และตั้งชื่อว่า กวางโซมเบิร์ก เพื่อเป็นเกียรติแก่ เซอร์โรเบิร์ต โชมเบิร์ก
ตามหลักฐานบันทึกไว้ว่า ปีพ.ศ. 2481 ส่วนสมันตัวสุดท้ายได้เสียชีวิตที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันสมันสูญพันธุ์แล้ว แต่ยังมีซาก คือเขาสมันที่แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จ.ปทุมธานี (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

ปัจจัยคุกคาม.webp
ชีววิทยา.webp
สายพันธุุ์ย่อย.webp
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


หนังสือ สัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย (พศ.2550)
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

บริษัท สื่อดลใจ จำกัด

เลขที่ 41 อาคารเลิศปัญญา ห้อง 1604 ซอยศรีอยุธยา 12

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

Tel/Fax : 02-053-3918     Moblie : 09-8945-6568

E-mail : inspirerunner01@gmail.com