top of page

Dong Phayayen – Khao Yai X6 Series Run (Series 1 : PANGSIDA SA KAEO)


วิ่งแสดงพลังรักษ์ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ รูปแบบการแข่งขัน Cross Country

Series 1 : PANGSIDA SRAKEAW


วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า

 • เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่ามรดกโลกที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ลูกหลาน

 • เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของผืนป่ามรดกโลก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชน

 • เพื่อจัดหาทุนสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาคมอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลก

 • เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัคร หลังจากวันที่ 3 สิงหาคม 2561 สามารถรับเบอร์วิ่งได้ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30-18.00 น. เท่านั้น


เชิญชวนนักวิ่งร่วมแสดงพลังสร้างโป่งผีเสื้อ วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ลงทะเบียนที่ shorturl.at/eLOQX


100 บาท จากค่าสมัครของทุกท่าน มอบให้สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ประเภทรุ่น Half Marathon 21 KM (Cut Off 4 ชั่วโมง)

รางวัล
 • Top Runner ชาย/หญิง ลำดับ 1 - 10 ได้รับตุ๊กตาสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสนามวิ่ง

 • อันดับ 1 - 3 ของทุกรุ่นอายุจะได้รับถ้วยรางวัลMale (ชาย)

Female (หญิง)

รุ่นอายุ 15 - 29 ปี

รุ่นอายุ 15 - 29 ปี

รุ่นอายุ 30 - 45 ปี

รุ่นอายุ 30 – 45 ปี

รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป

รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป

 • ผู้สมัคร ประเภท Half Marathon 21 KM ได้รับ เสื้อที่ระลึก / หมายเลขวิ่ง / ชิฟจับเวลา / เหรียญ Finisher / Goodie Bag

ประเภทรุ่น Mini Marathon 10 KM (Cut Off 3 ชั่วโมง)

รางวัล
 • Top Runner ชาย/หญิง ลำดับ 1 - 15 ได้รับตุ๊กตาสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสนามวิ่ง

 • อันดับ 1 - 3 ของทุกรุ่นอายุจะได้รับถ้วยรางวัล


รุ่นอายุ

Male (ชาย)

Female (หญิง)

รุ่นอายุ 15 - 29 ปี

รุ่นอายุ 15 - 29 ปี

รุ่นอายุ 30 - 45 ปี

รุ่นอายุ 30 – 45 ปี

รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป

รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป

 • ผู้สมัคร ประเภท Mini Marathon 10 KM ได้รับ เสื้อที่ระลึก / หมายเลขวิ่ง / ชิฟจับเวลา / เหรียญ Finisher / Goodie Bag

ประเภทรุ่น Fun run 5 KM วิ่งเพื่อสุขภาพ

 • ผู้สมัคร ประเภท Fun Run 5 KM ไม่มีการแข่งขัน ได้รับ เสื้อที่ระลึก / หมายเลขวิ่ง / เหรียญ Finisher / Goodie Bag

นักวิ่ง VIP

 • ผู้สมัคร ประเภท VIP ได้รับ เสื้อที่ระลึก หมายเลขวิ่ง ชิฟจับเวลา (เฉพาะ 21 KM และ 10 KM) / เหรียญ Finisher / ตุ๊กตาสัตว์ / เสื้อโปโล / Goodie Bagกฎการแข่งขัน

 • การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร โดยผู้สมัครต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนเข้ารับรางวัล

 • ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่ง จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

 • นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์

 • ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้

 • ภาพถ่ายของผู้เข้าแข่งขันถือเป็นทรัพย์สินของ Inspire Runner และขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์

 • การประท้วงผลการแข่งขันต้องยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบการประท้วงที่ผู้จัดกำหนดภายใน 15 นาทีหลังจากประกาศผล โดยการวางเงินค้ำประกัน 3,500 บาท และหากคำประท้วงไม่เป็นผล ให้ริบเงินประกันดังกล่าว

 • การติดหมายเลขวิ่งมากกว่า 1 ใบ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกติกาและถือเป็นตัดสิทธิ์การแข่งขัน (DQ : Disqualified) และไม่สามารถรับเหรียญแทนผู้อื่นได้

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารายงานตัวภายใน 30 นาที หลังจากประกาศผลพร้อมแสดงบัตรประชาชน

 • การแข่งขันในสนามวิ่งนี้มีนโยบาย Zero Trash ห้ามนักวิ่งทุกคนทิ้งขยะลงบนพื้น

 • ผลการตัดสินให้ถือตามเวลา Gun Timeสิทธิพิเศษและบริการ
 • บริการน้ำดื่มทุก 2 KM

 • ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย

 • เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทาง

 • บริการห้องสุขา และรถสุขาเคลื่อนที่ระหว่างเส้นทางวิ่ง

 • บริการรับฝากของ ตั้งแต่ 05.00 น. ถึง 10.00 น.

 • รถพยาบาลพร้อมให้บริการตลอดงาน


จัดโดย : สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่


Organized by :

 • Insprie Runner

 • บริษัท โคอะ-ฉะ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

triangle bg blue 1.png

bottom of page