top of page

Dong Phayayen – Khao Yai X6 Series Run (Series 6 : THAP LAN PRACHIN BURI)


วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า

 • เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่ามรดกโลกที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ลูกหลาน

 • เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของผืนป่ามรดกโลก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชน

 • เพื่อจัดหาทุนสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาคมอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลก

 • เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


ลูกรัง ยางมะตอย หินคลุก รอให้เหล่านักวิ่งมาสัมผัสกับเส้นทางวิ่งที่ไม่เคยมีใครวิ่งมาก่อน ไปวิ่งชมความงามลอดอุโมงค์ป่าลาน สถานที่ขึ้นชื่อว่ามี “ต้นลาน” มากที่สุดในประเทศ กับเส้นทางที่จะทำให้คุณได้สนุกกับการวิ่งอย่างเต็ม 100 !! ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน ปราจีนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ทำการ อุทยานแห่งชาติทับลาน

100 บาท จากค่าสมัครของทุกท่าน มอบให้สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ประเภทรุ่น Half Marathon 21 KM (Cut Off 4 ชั่วโมง)

รางวัล
 • Top Runner ชาย/หญิง ลำดับ 1 - 10 ได้รับตุ๊กตาสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสนามวิ่ง

 • อันดับ 1 - 3 ของทุกรุ่นอายุจะได้รับถ้วยรางวัล

รุ่นอายุ

Male (ชาย)

Female (หญิง)

รุ่นอายุ 15 - 29 ปี

รุ่นอายุ 15 - 29 ปี

รุ่นอายุ 30 - 45 ปี

รุ่นอายุ 30 – 45 ปี

รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป

รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป

 • ผู้สมัคร ประเภท Half Marathon 21 KM ได้รับ เสื้อที่ระลึก / หมายเลขวิ่ง / ชิฟจับเวลา / เหรียญ Finisher / Goodie Bag

ประเภทรุ่น Mini Marathon 10 KM (Cut Off 3 ชั่วโมง)
รางวัล
 • Top Runner ชาย/หญิง ลำดับ 1 - 15 ได้รับตุ๊กตาสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสนามวิ่ง

 • อันดับ 1 - 3 ของทุกรุ่นอายุจะได้รับถ้วยรางวัล

รุ่นอายุ

Male (ชาย)

Female (หญิง)

รุ่นอายุ 15 - 29 ปี

รุ่นอายุ 15 - 29 ปี

รุ่นอายุ 30 - 45 ปี

รุ่นอายุ 30 – 45 ปี

รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป

รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป

 • ผู้สมัคร ประเภท Mini Marathon 11 KM ได้รับ เสื้อที่ระลึก / หมายเลขวิ่ง / ชิฟจับเวลา / เหรียญ Finisher / Goodie Bagประเภทรุ่น Fun run 3 KM วิ่งเพื่อสุขภาพ

 • ผู้สมัคร ประเภท Fun Run 3 KM ไม่มีการแข่งขัน ได้รับ เสื้อที่ระลึก / หมายเลขวิ่ง / เหรียญ Finisher / Goodie Bagนักวิ่ง VIP

 • ผู้สมัคร ประเภท VIP ได้รับ เสื้อที่ระลึก หมายเลขวิ่ง ชิฟจับเวลา (เฉพาะ 21 KM และ 10 KM) / เหรียญ Finisher / ตุ๊กตาสัตว์ / เสื้อโปโล / Goodie Bag


จัดโดย : สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่


Organized by

-Inspire Runner

-บริษัท โคอะ-ฉะ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

triangle bg blue 1.png


bottom of page