top of page

Dong Phayayen – Khao Yai X6 Series Run (Series 2 : CHA-OM SARABURI)

วิ่งแสดงพลังรักษ์ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ รูปแบบการแข่งขัน Cross Country

Series 2 : CHA-OM SARABURI


วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.15 (ชะอม) จังหวัดสระบุรี


100 บาท จากค่าสมัครของทุกท่าน มอบให้สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า

  • เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่ามรดกโลกที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ลูกหลาน

  • เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของผืนป่ามรดกโลก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชน

  • เพื่อจัดหาทุนสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาคมอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลก

  • เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


จัดโดย : สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่


Organized by:

  • Insprie Runner

  • บริษัท โคอะ-ฉะ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

triangle bg blue 1.pngbottom of page