top of page

วาฬโอมูระ(Omura's Whale, Dwarf Fin Whale)ประชากรรวม : ไม่มีข้อมูล
ประชากรในประเทศไทย : ไม่มีข้อมูล

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่อาศัยอยู่ในทะเล มีขนาดลำตัวเล็กกว่าวาฬบรูด้า ลำตัวยาวประมาณ 9-12 เมตร สีลำตัวโดยทั่วไปคล้ายวาฬบรูด้ามาก แต่บริเวณด้านบนของปากมีสันเพียงสันเดียว และมีครีบหลังที่สูงกว่าและมีความโค้งน้อยกว่าของวาฬบรูด้า ในประเทศไทยหาได้ยาก โดยเข้ามาหากินตามแนวปะการังเป็นครั้งคราวบริเวณเกาะในทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนล่าง

תגובות


bottom of page