001-facebook.png
line icon.webp

แรดชวา(Lesser One-horned Rhinoceros)


ประชากรรวมทั่วโลก : ประมาณ 50 ตัว
ประชากรในประเทศไทย : -

แรดชวาเป็นแรดขนาดใหญ่ ลำตัวยาว 3.1–3.2 เมตร สูง 1.4–1.7 เมตร หนังมีสีน้ำตาลเทา มีรอยพับอยู่ 5 แห่ง คือบริเวณช่วงคอถึงหัวไหล่ บริเวณโคนขาหน้าด้านหนึ่งพาดไปยังโคนขาหน้าอีกด้านหนึ่ง บริเวณรอบเอว บริเวณโคนขาหลังด้านหนึ่งผ่านสะโพกไปยังโคนขาหลังอีกด้านหนึ่ง และที่บริเวณโคนหาง เหนือจมูกมีนอสั้น ๆ หนึ่งนอ เป็นแรดชะวาที่อาศัยอยู่ในเอเชียที่มีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่เกาะในอินโดนีเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย อินเดีย และจีน ปัจจุบันแรดชวาถูกคุกคามจนอยู่ในขั้นวิกฤติ เนื่องมาจากการลักลอบล่าและการทำลายถิ่นอาศัย ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 50 ตัวในอุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน บนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย

ถิ่นอาศัยในธรรมชาติ แรกชะวาอาศัยอยู่ได้หลากหลายระบบนิเวศ นับตั้งแต่ป่าดิบชื้น ป่าหญ้าชื้นแฉะ หรือทุ่งหญ้าและพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ใกล้แหล่งน้ำ มักพบในพื้นที่ราบต่ำ เป็นสัตว์สันโดษมักอยู่ลำพังเพียงตัวเดียว ยกเว้นช่วงจับคู่ผสมพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อน บางครั้งจะรวมฝูงกันเมื่อลงแช่ปลักโคลนหรือลงกินโป่ง มีอาหารหลักเป็น ใบไม้อ่อน ยอดไม้ ตาไม้ และผลไม้สุกที่ร่วงหล่นตามพื้นดิน

บริษัท สื่อดลใจ จำกัด

เลขที่ 41 อาคารเลิศปัญญา ห้อง 1604 ซอยศรีอยุธยา 12

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

Tel/Fax : 02-053-3918     Moblie : 09-8945-6568

E-mail : inspirerunner01@gmail.com