top of page

Dong Phayayen – Khao Yai X6 Series Run (Series 3 : DONG YAI BURIRAM)


วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า

 • เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่ามรดกโลกที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ลูกหลาน

 • เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของผืนป่ามรดกโลก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชน

 • เพื่อจัดหาทุนสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาคมอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลก

 • เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวิ่งแสดงพลังรักษ์ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ รูปแบบการแข่งขัน Trail (Speed Trail)


Series 3 : DONG YAI BURIRAM

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าคลองโป่ง จังหวัดบุรีรัมย์100 บาท จากค่าสมัครของทุกท่าน มอบให้สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่


กฎการแข่งขัน
 • การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร โดยผู้สมัครต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนเข้ารับรางวัล

 • ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่ง จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

 • นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์

 • ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้

 • ภาพถ่ายของผู้เข้าแข่งขันถือเป็นทรัพย์สินของ Inspire Runner และขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์

 • การประท้วงผลการแข่งขันต้องยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบการประท้วงที่ผู้จัดกำหนดภายใน 15 นาทีหลังจากประกาศผล โดยการวางเงินค้ำประกัน 3,500 บาท และหากคำประท้วงไม่เป็นผล ให้ริบเงินประกันดังกล่าว

 • การติดหมายเลขวิ่งมากกว่า 1 ใบ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกติกาและถือเป็นตัดสิทธิ์การแข่งขัน (DQ : Disqualified) และไม่สามารถรับเหรียญแทนผู้อื่นได้

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารายงานตัวภายใน 30 นาที หลังจากประกาศผลพร้อมแสดงบัตรประชาชน

 • การแข่งขันในสนามวิ่งนี้มีนโยบาย Zero Trash ห้ามนักวิ่งทุกคนทิ้งขยะลงบนพื้น

 • ผลการตัดสินให้ถือตามเวลา GUN TIME

 • หน้าที่ของนักวิ่งเมื่อเจอเพื่อนนักวิ่งประสบอุบัติเหตุควรหยุดให้ความช่วยเหลือหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ใกล้จุดเกิดเหตุเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือ หากพบว่ามีการเพิกเฉย อาจถูก ตัดสิทธิ์การแข่งขัน (DQ : Disqualified)


triangle bg blue 1.png


bottom of page